در ارتباط باشید:

نیروگاه گازی آمل و چمستان

نيروگاه گازي ساحل گستر

مكان نیروگاه گازی : شهر صنعتي چمستان

مساحت : ٥٠٠٠ متر مربع

فعاليت : توليد برق

ضرفيت : ١٠ مگاوات

طرفه قرارداد : برق منطقه اَي استان مازندران

پرسنل : ١٢ نفَر

تخصص پرسنل : مهندس برق، مكانيك، اوتوماتيسم

امكانات : دو ژنراتور Mwm با ضرفيت ٤.٢ هر كدام و ١ ژنراتور ١.٦ مگاواتMWM

مدير مجموعه: مهدي مهري

نيروگاه گازی رعد سازان

مكان : جاده بابل كيلومتر ٤

مساحت : ٥٠٠٠ متر مربع

فعاليت : توليد برق

ضرفيت : ١٥مگاوات

طرفه قرارداد : برق منطقه اَي استان مازندران

پرسنل نیروگاه گازی : ١٤ نَفَر

تخصص پرسنل : مهندس برق، مكانيك، اوتوماتيسم

امكانات : ٣ ژنراتور CATERPILLARDبا ضرفيت 2 هر كدام و 3 ژنراتور Wartsila با ضرفيت ٣.٢ هر كدام

موقعيت استراژيكي نيروگاه گازی و احتياج به برق منطقه احتمال مجوز ٢٥ مگاواتي هم موجود است كه برای پروژه اينده برنامه ریزی شده است.

مدير مجموعه: مهدي مهري