در ارتباط باشید:

شركت ژيان كوشك مقدم به عنوان شرکت پیشرو در صنعت برق، با توجه به ظرفیت های کم نظیر مدیریتی،

فنی – مهندسی ، مالی – اقتصادی، تأمین تجهیزات و توانمندی های اجرایی در پروژه های نیروگاهی و با احساس مسئولیت

در قبال حفظ و حراست از سوخت های فسیلی به عنوان سرمایه های بی بدیل ملی و در راه کاهش تلفات انرژی حاصله،

در ورود به بازار تولید پراکنده (DG) ،خورشيدي و با نگاه ملی و از منظر مسئولیت اجتماعی و نه رسیدن به سود مادی،

گامهای مهمي را برداشته و در پی ایفای وظیفه ای است که جامعه، نسل های آتی از آن انتظار دارند.
كوشش ما بر این است که با تولید منصفانه و محافظت از طبیعت بتوانيم به نیازهای کشورمان و مشتریان

خود با كمترين صدمه به طبيعت و با حد اكثر کیفیت جواب دهيم.