• تلفن: 00982634217957
  • mail@j-k-m.com
در ارتباط باشید:
نیروگاه خورشیدی فرانسه
اخبار

شبکه فرانسوی با انرژی تجدید پذیر آسیب پذیرتر است؟

شبکه فرانسوی با انرژی تجدید پذیر آسیب پذیرتر است؟   خاموشی که در تاریخ 9 اوت به انگلستان رسید ، بحث در مورد تأثیر ادغام انرژی های تجدید پذیر در شبکه های برق را زنده کرد. قطع ارتباط بزرگترین مزرعه بادی دریایی جهان ، هورنسی 1 ، در واقع باعث خرابی سیستم شده است.